El Pressupost Municipal

monedesEl pressupost municipal és una de les ordenances més importants que ha d’aprovar l’ajuntament anualment. Esdevé una eina clau per a la gestió pública, ja que mitjançant el pressupost es planifica, es programa, es controla i es fa el seguiment i l’avaluació de les actuacions municipals a un any vista.

Al pressupost municipal s’hi ha de veure reflectides les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.

A Catalunya, els pressupostos municipals segueixen una estandardització marcada per la Llei d’Hisendes Locals, i s’organitzen en Capítols i Aplicacions Pressupostàries. Tots els pressupostos tenen unes bases d’execució que és un reglament intern de l’Ajuntament que regula l’elaboració del pressupost.

Cal tenir en compte també que el pressupost ha de donar compliment a l’aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. L’actual normativa defineixi una sèrie de variables i objectius que cal que els pressupostos municipals compleixin:

 • Estabilitat: actualment els ens locals no estan habilitats per a generar dèficit
 • Regla de la despesa: limitació del creixement anual de la despesa
 • Limitació del deute: limitació en quant al volum d’endeutament acumulat (màxim 75% dels ingressos corrents)

Per tant, a nivell financer, l’ajuntament busca complir amb els objectius:

 • Estabilitat (o sigui, dèficit 0)
 • Sostenibilitat (tenir un deute inferior al 60%)
 • Capacitat d’inversió limitada
 • Liquiditat (garantir el pagament a 30 dies de la recepció de la factura)

Classificació dels Capítols en l’àmbit de les despeses

 • Capítol 1 : Personal
 • Capítol 2 : Provisió de serveis
 • Capítol 3 : Despeses financeres
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : (no existeix en l’àmbit de despeses)
 • Capítol 6 : Inversions
 • Capítol 7 : Transferències de capital
 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

Classificació dels Capítols en l’àmbit dels ingressos

Ingressos corrents:

 • Capítol 1 : Impostos directes
 • Capítol 2 : Impostos indirectes
 • Capítol 3 : Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : Ingressos patrimonials

Ingressos de capital:

 • Capítol 6 : Alienació d’inversions reals
 • Capítol 7 : Transferències de capital

Operacions financeres:

 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

 

Comments are closed