El Pressupost Municipal

Què és un pressupost municipal?

És un document que recull la previsió de despeses i ingressos que es pressuposta es realitzaran durant un any.

El pressupost és on es tradueixen les prioritats polítiques dels governs en establir en què es gasta, en quina quantitat i com es finança aquesta despesa.

Qualsevol canvi en la quantitat o la finalitat de les despeses pressupostades ha de tramitar-se mitjançant una modificació de crèdit

Estructura del pressupost municipal

La estructura dels pressupostos municipals està definida en l’Orden EHA/3565/2008, del 3 de desembre, i diferencia entre:

Ingressos: la previsió dels recursos que l’entitat espera obtenir l’any per finançar les despeses que figuren al pressupost de despeses

Despeses: Les despeses que es pretenen escometre durant l’exercici. Les despeses no poden ser mai superior als ingressos.

L’estat dels ingressos i les despeses es classifiquen en:

Classificació Orgànica: informe sobre qui ingressa o qui realitza la despesa

Classificació econòmica: informa sobre com es gasta, sobre la naturalesa econòmica de la despesa. Està definida pel Ministeri d’Economia i Hisenda i és d’obligat compliment.

Classificació per programes o funcional: informa sobre en què es gasta, és a dir, la finalitat de la despesa.

Contingut dels pressupostos: ingressos

El càlcul dels ingressos ha de ser realista i basat en el principi de prudència. En la classificació econòmica, el pressupost es divideix en nou capítols ( de l’1 al 9).

Les principals fonts dels ingressos són:

Les transferències no condicionades de l’Estat i la Comunitat Autònoma: l’Ajuntament pot destinar-los a qualsevol despesa de la seva competència.

Les subvencions condicionades o finalistes: aquelles que s’atorguen amb un objectiu específic. Ex. Finançar una obra pública

Els impostos obligatoris: l’IBI (que grava la titularitat dels béns immobles), l’IAE (que grava l’exercici d’una activitat econòmica) i l’IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica que grava la titularitat d’aquests vehicles)

Els impostos potestatius: l’ICIO (impost sobre construccións, instal·lacions i obres que grava qualsevol construcció, instal·lació o obra que necessiti d’una llicència urbanística), la plusvàlua (que grava l’increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana).

Les taxes: les taxes s’apliquen per la prestació d’un determinat servei o activitat administrativa: recollida de residus, clavegueram, etc.

Els preus públics: són els que s’apliquen a determinats serveis o beneficis de caràcter voluntari

Les contribucions especials: s’apliquen per finançar determinades obres públiques (s’aproven al Ple municipal)

La font principal d’ingressos de l’ajuntament són els impostos i les taxes, essent l’IBI i les transferències de l’Estat.

Contingut  dels pressupostos: despeses

Aprovació del pressupost municipal

El pressupost municipal és subscrit per l’Alcalde i ho sotmet al ple municipal per a la seva aprovació. Els passos per l’aprovació són:

1. El ple municipal aprova el pressupost inicialment

2. S’exposa al públic, previ anunci en el butlletí oficial per quinze dies, durant els quals es podran examinar i presentar reclamacions

3. El pressupost es considera definitivament aprovat si durant aquest termini no s’ha fet cap reclamació. En cas contrari el ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

4. Una vegada aprovat definitivament, és publicat al butlletí oficial del la província i es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.

Si en iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior.

Dades vinculades al pressupost municipal de Riells i Viabrea

Pressupost municipal per anys (cal seleccionar l’any de consulta)

Execució pressupostària trimestral

Liquidació del pressupost per anys (cal seleccionar l’any de consulta)

Comments are closed