Pressupost 2017

El pressupost municipal és una de les ordenances més importants que ha d’aprovar l’ajuntament anualment.

Al pressupost municipal s’hi ha de veure reflectides les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.

A Catalunya, els pressupostos municipals segueixen una estandardització marcada per la Llei d’Hisendes Locals,i s’organitzen en Capítols i Aplicacions Pressupostàries.

Classificació dels Capítols en l’àmbit de les despeses

 • Capítol 1 : Personal
 • Capítol 2 : Provisió de serveis
 • Capítol 3 : Despeses financeres
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : (no existeix en l’àmbit de despeses)
 • Capítol 6 : Inversions
 • Capítol 7 : Transferències de capital
 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

Classificació dels Capítols en l’àmbit dels ingressos

Ingressos corrents:

 • Capítol 1 : Impostos directes
 • Capítol 2 : Impostos indirectes
 • Capítol 3 : Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : Ingressos patrimonials

Ingressos de capital:

 • Capítol 6 : Alienació d’inversions reals
 • Capítol 7 : Transferències de capital

Operacions financeres:

 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

Comments are closed