Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està formada per l’alcalde i un número de regidors que no serà superior al terç del número legal dels membres de la Corporació, i el seu nomenament correspon a l’alcalde, d’acord amb els articles  23  de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i art. 48.1 b) i 54  del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i 35, 52 i 53 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

En  els acords presos en la sessió extraordinària del ple municipal celebrada el dia 13 de juliol de 2015, i les modificacions posteriors al ple del 25 de gener de 2016,  es nomena el membres de la Junta de Govern local, que serà integrada pels següents regidors:

– Josep Maria Bagot Belfort – president
– Francisco Miguel Tapia Melenchón
– Patrici Cros Garcia
– Fernando Rodríguez Fernández

I s’estableixen com a regidors en condició d’observacions permanents, que podran assistir a totes les sessions de la Junta de Govern local, conforme el que determina l’art. 113 del ROF, els següents:

– Felipe Juan González Martín
– Adriana Puig Durbau

S’estableix l’horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, el 2n i 4at dimecres de cada mes a les 18.30 hores.

Comments are closed