Ajuts individuals de Transport Adaptat

Per segon any, s’ha obert la convocatòria d’Ajuts Individuals de Transport Adaptat.

Aquest ajut va destinat al col·lectiu de persones amb discapacitat i persones grans, que siguin de la comarca de la Selva, que queden fora les rutes de Transport Adaptat organitzades pel Consell Comarcal de la Selva.

L’ajut està destinat al rescabalament de les despeses en concepte de transport per assistir al centres diürns de la xarxa pública que es tinguessin assignats durant l’any 2017. A la convocatòria d’enguany s’ha inclòs el col·lectiu de persones grans que van a centres de dia o SAIAR (concertats, col·laboradors o públics).

Requisits per demanar l’ajut:

La persona beneficiària haurà de ser major de 18 anys i haurà d’estar empadronada a la comarca de la Selva.

Haurà de tenir el certificat de discapacitat de la Generalitat acreditant que disposa del barem de mobilitat reduïda o barem d’acompanyant.

En cas que no es disposi d’aquest certificat i sigui una persona gran, haurà d’acreditat que està afectat per una demència mitjançant un informe mèdic col·legiat.

 

Els centres d’assistència han de ser diürns i de caràcter públic i estar dins la Xarxa de Serveis Socials de la Generalitat.

 

Queden exempts de la convocatòria:

– Usuaris que es puguin beneficiar de rutes gestionades o subcontractades pels propis centres o rutes d’altres administracions.

– Usuaris que no compleixin amb el perfil de la convocatòria.

– S’exclou els usuaris que assisteixen a places privades.

 

Adjunt trobareu les rutes per descarregar la convocatòria, impresos de sol.licitud i declaracions jurades.

Ruta de la convocatòria:

https://www.selva.cat/webseu/index.php/atencio-a-les-persones/515-edicte-sobre-aprovacio-inicial-de-les-bases-que-regulen-la-convocatoria-d-ajuts-individuals-de-transport-per-a-persones-amb-discapacitat-i-persones-grans-que-quedin-fora-de-les-rutes-de-transport-adaptat-organitzades-pel-consell-comarcal-de-la-selva

Ruta per descarregar els impresos de sol.licitud i declaracions jurades:

https://www.seu-e.cat/web/ccselva/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/cataleg-de-models-de-sol-licituds-i-d-instancies-178

 

Termini i lloc de presentació de la sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el proper 18 d’octubre.

S’haurà de presentar la documentació compulsada al Departament d’Atenció a les Persones, Àrea de Benestar Social del c/del prat nª1 1er,17430 de Santa Coloma de Farners. Telf 872 973 003.

Des de l’àrea de Benestar Social es podrà compulsar les fotocòpies sempre i quan demani cita prèvia per presentar la documentació

Comments are closed.