Bases específiques per a la provisió de 2 Monitors de Lleure

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 2 MONITORS

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 2 MONITORSBASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE 2 MONITORS/ES TITULATS

PEL CASAL ESPORTIU 2017 I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

 

 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria.

 

És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant contracte de treball temporal per obra o servei determinat,  de dues places  de monitors/es  de lleure pel projecte Casal Esportiu 2017, grup de classificació E.

 

Aquestes bases íntegres es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Riells i Viabrea (www.riellsiviabrea.cat)

 

SEGONA.- Característiques de contracte.

 

A les persones proposades per ocupar les places convocades se li atorgarà contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel període comprès entre el dia 26 de juny  al 28 de juliol de 2017, amb una durada de 30 h/setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 h.

 

La jornada de treball serà flexible d’acord amb l’organització de l’activitat. Es contemplaran les hores de reunió i planificació (Realitzades durant el mesos de maig i juny)

 

Les tasques encomanades són:

 

 • Programar les activitats que es realitzaran, adequant-les als objectius generals del casal i preveient amb antelació els recursos infraestructurals, materials i humans necessaris per la seva correcta realització.
 • Participar activament i dinamitzar totes les activitats, jocs o tallers que es duguin a terme en el Casal.
 • Conèixer i analitzar les necessitats dels usuaris per tal de realitzar-hi un treball socioeducatiu.
 • Esdevenir referent pels infants i joves participants, assumint un comportament adequat i educativament actiu.
 • Vetllar pel compliment dels objectius a través de la vivencialitat de la pràctica diària.
 • Vetllar pel bon funcionament i pel compliment de les normes que s’estableixin.
 • Participar de l’avaluació de les activitats tant periòdicament durant el desenvolupament del casal com en la redacció de la memòria al concloure.

 

TERCERA.- Requisits per participar en la convocatòria:

Les persones aspirants hauran de complir amb els següents requisits:

 

 1. a) Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya.

 

 1. b) Tenir complerts els 18 anys d’edat dintre el termini de presentació de sol·licituds.

 

 1. c) Estar en possessió del Graduat Escolar o equivalent.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.

 

 1. d) Estar en possessió del Títol de Monitor/a en activitats de Lleure Infantil i Juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, o trobar-se en condicions de tràmits, o equivalents.

 

 1. e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la plaça convocada.

 

 1. f) Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals, document que s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.

 

 

QUART.- Presentació de sol·licituds.

 

El model d’instància per sol·licitar prendre part en el procés de selecció estarà disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen a la tercera base, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

 

Lloc de presentació d’instàncies: les instàncies es dirigiran al President de la Corporació i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Ajuntament (Av. Salvà, núm. 1 de Riells i Viabrea), en les hores d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres) o en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en endavant, LRJ-PAC), de conformitat amb el qual les oficines de correus hauran de rebre-les sempre que es presentin en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de les bases íntegres al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les bases també es publicaran al tauler d’anuncis de la Corporació  i a la pàgina web corporativa.

 

La instància haurà d’anar acompanyada de la documentació compulsada següent:

 • Currículum vitae de l’aspirant.
 • Fotocòpia del DNI o, si s’escau, del passaport.
 • Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’adjuntar el document oficial del seu reconeixement per l’Estat Espanyol.
 • Original del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals.

 

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Es podran sol·licitar altres documents que el tribunal consideri necessaris per a la correcta valoració dels mèrits al·legats.

 

Els drets d’examen, que es fixen en la quantitat de 15,29 €, seran satisfets prèviament per l’aspirant, adjudicant-s’hi el corresponent resguard administratiu al pagament de la sol·licitud.

 

Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen a l’Ajuntament de Riells i Viabrea a difondre les dades corresponents a nom i cognoms i el DNI a través de la pàgina web de l’Ajuntament (www.riellsiviabrea.cat).

 

CINQUENA.- Admissió dels aspirants.

 

Acabat el termini de presentació d’instàncies el President aprovarà la llista definitiva d’admesos i exclosos que es farà pública a la pàgina web d’aquesta Corporació.

 

SISENA.- Tribunal qualificador.

 

Els tribunals qualificadors dels processos selectius seran òrgans col·legiats i estaran constituïts per un nombre de membres, no inferior a tres. La seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres segons l’establert a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatut Bàsic del Empleat Públic.

 

Es constituirà el dimecres 3 de maig de 2017, de la manera següent:

 

Presidència:

Titular: Sra. Adriana Puig i Durbau, regidora de joventut d’aquest Ajuntament.

 

Suplent:  Sr. Felipe Juan González Martín, regidor d’educació d’aquest Ajuntament.

 

Vocals:

 

Titular: Sra. Montserrat Bertran i Roca, Secretària – Interventora d’aquest Ajuntament.

 

Suplent: Sra. Esperança Ferrer i Martínez, administrativa d’aquest Ajuntament.

 

Vocals:

 

Titular: Sr. Enric Zaldo i Aubanell, dinamització de joventut d’aquest Ajuntament.

 

Suplent: Sr. Raül Bernatallada i Barceló, Tècnic de Joventut d’aquest Ajuntament.

 

 

Secretària:

 

Titular: Sra. Carme Miranda Cabanillas, Administrativa d’aquest Ajuntament.

 

Suplent: Sra. Anna Mª Fernández Martín, administrativa d’aquest Ajuntament.

 

Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a les places o llocs de treball objecte de la convocatòria. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat més un dels seus membres, be siguin titulars o suplents, quedant facultat per resoldre qualsevol incident, dubte o discrepància que pugui produir-se durant el procés selectiu i interpretar les presents bases, i podrà alterar l’ordre de les proves si convé al procés selectiu. Les decisions s’han d’adoptar per majoria dels seus membres.

 

El tribunal qualificador pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes, amb veu, però sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis d’acord amb les respectives especialitats tècniques. Aquests assessors limitaran la seva actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota la direcció de l’òrgan de selecció.

 

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del Servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador es classifica en la categoria tercera.

 

Els membres dels òrgans de selecció han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la informació que posseeixen en funció de la seva condició.

La mateixa reserva s’estén als assessors i al personal auxiliar dels òrgans de selecció.

 

SETENA.- Començament i desenvolupament del procés selectiu.

 

1.- El procés selectiu s’iniciarà després de la publicació del llistat d’admesos i exclosos.

 

2.- En qualsevol moment del procés selectiu, els aspirants podran ser requerits pels membres dels òrgans de selecció o els seus auxiliars amb la finalitat que acreditin la seva personalitat o l’acompliment dels requisits exigits a la convocatòria. La negativa a identificar-se o la manca d’acreditació dels aspectes necessaris per participar en el procés selectiu, és causa per a què l’òrgan de selecció, prèvia audiència de l’interessat, en proposi l’exclusió a l’autoritat convocant amb trasllat de l’expedient i indicació de les inexactituds o falsedats formulades.

 

L’òrgan de selecció, sota el seu criteri, proposarà a l’autoritat convocant l’exclusió d’aquells aspirants que alterin el bon ordre del procés selectiu o que adoptin conductes que pretenguin falsejar el resultat de la decisió selectiva.

 

3.- Els i les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en crida única, qui no comparegui serà exclòs del procediment selectiu. Tot i això, per raons de força major justificades i apreciades a judici del tribunal, aquest valorarà la possibilitat de realitzar l’exercici en altra data.

 

4.- Els i les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves o exercicis amb el DNI, NIE o document acreditatiu oficial. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica dels i les aspirants en el procediment selectiu.

 

5.- Si el tribunal té coneixement que algun dels i les aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i – si s’escau- es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

 

6.- El procés constarà de les fases següents:

 

 1. a) Primera fase: Valoració de mèrits acreditats: Màxim 7 punts.

 

En la fase de concurs el tribunal valorarà els mèrits al·legats i justificats pels opositors d’acord amb el barem següent, no valorant-se com a mèrit tot el que sigui requisit d’accés.

 

a.1.  Experiència laboral: Puntuació màxima: 3,50 punts

 

1.- Acreditar experiència com a monitor/a d’activitats  de lleure infantil i juvenil, en casals d’estiu i/o hivern: 0,075 per edició (corresponent a un mes de treball)

 

 

Mitjans d’acreditació: certificat o informe expedit pel responsable administratiu de l’Administració Pública i/o fotocòpia dels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acrediti i concreti els serveis prestats.

 

a.2.Formació: Puntuació màxima: 3,50 punts

 

 • Acreditar estar en possessió d’una Diplomatura, Llicenciatura o Grau universitari relacionat amb l’àmbit socioeducatiu i/o esportiu …………………………. 1,00 punts
 • Acreditar estar en possessió d’un CFGM d’àmbit esportiu, educatiu o sociocultural………………………………………………………………………. 0,50 punts
 • Acreditar estar en possessió d’un CFGS d’àmbit esportiu, educatiu o sociocultural………………………………………………………………………. 0,75 punts
 • Acreditar haver realitzat formació en informàtica (Word, Excel o accés), desprès de l’any 2000, d’una durada mínima de 20 hores ………………………… 0,15 punts
 • Haver participat en cursos relacionats amb el lloc de treball (educació en el lleure, especial, social, esportiva, primers auxilis…) amb una durada:
 • Fins a 10 hores i sense determinació d’hores de dedicació……… 0,15 punts
 • Fins a 20 hores………………………………………………………..   0,20 punts
 • Fins a 30 hores………………………………………………………..   0,25 punts
 • A partir de 30 hores:…………………………………………………    0,50 punts

 

Mitjans d’acreditació: Còpia del títol i/o certificat de realització del curs.

 

 

 1. b) Segona fase: entrevista personal: Puntuació màxima de 3,00 punts

 

El tribunal de selecció realitzarà una entrevista als 5 aspirants que hagin assolit major puntuació en mèrits i  mantinguin opcions per accedir a la plaça convocada. La finalitat d’aquesta entrevista és valorar les aptituds dels aspirants, la veracitat i exactitud de la seva experiència i formació i el grau de responsabilitat en el desenvolupament de les places a cobrir. A més, el Tribunal qualificador valorarà l’experiència professional en àmbits d’educació especial, així com altres mèrits que pugui al·legar l’aspirant, en funció del perfil professional de les places a cobrir.

 

 

 1. c) Puntuació total

 

La puntuació total obtinguda serà la suma de les qualificacions obtingudes per cada aspirant en les fases valoració de mèrits i entrevista.

 

 

VUITENA.- Relació d’aprovats, presentació de documents i nomenaments.

 

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, precisant que el nombre d’aprovats no pot excedir el nombre de places vacants convocades.

 

El tribunal qualificador elevarà a l’Alcalde la proposta amb la llista de les persones que han aprovat el procés selectiu, en una relació ordenada segons la puntuació total obtinguda per tal que l’Alcalde, mitjançant resolució, aprovi la llista de persones que per estricte ordre de puntuació seran contractades.

 

Els aspirants proposats hauran de presentar en el Registre general de l’ajuntament, dins el termini de 10 dies a comptar del dia en què es faci pública la llista d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base tercera de la convocatòria.

 

En el supòsit que algun dels aspirants proposats no complís amb un o més requisits, o renunciés a la seva contractació, serà exclòs de la proposta en el seu lloc l’aspirant que segueixi per odre de puntuació.

 

Els aspirants que hagin superat el concurs passaran a formar part d’una borsa de treball per cobrir les possibles vacants que es produeixin fins que finalitzi el servei determinat objecte del contracte, seguint l’ordre de puntuació obtinguda.

 

NOVENA.- Formació de borsa de treball, ordre de crida i vigència.

 

A les persones aspirants que hagin superat la fase de concurs, el Tribunal proposarà la formació d’una borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda de la suma de les puntuacions de les fases de concurs i entrevista, a partir de la qual es procedirà a la provisió de les eventuals vacants o substitucions, si la Corporació ho considera convenient en funció de l’organització de recursos humans del moment de la vacant.

 

Autoritzada la contractació, el servei de secretaria procedirà a efectuar la localització del candidat/a mitjançant el correu electrònic que obligatòriament en tot moment s’ha de mantenir actualitzar a l’ajuntament El correu electrònic constarà obligatòriament a la sol·licitud de participació al concurs i és obligació dels integrants de la borsa de comunicar qualsevol canvi en el temps, en tant que serà l’única eina de comunicació. En el correu electrònic s’adjuntarà comunicació de  l’oferta.

 

L’aspirant ha de donar resposta a l’oferta en el termini màxim de 24 hores per correu electrònic a la mateixa adreça electrònica a la que li ha arribat la comunicació.

 

Si l’aspirant refusa l’oferta o no contesta en el termini de 24 hores passarà al final de la llista, excepte que manifesti la seva voluntat de ser exclòs de la llista, haurà de ser informat d’aquesta circumstància.

 

L’aspirant que integrat a la llista d’espera, sigui cridat per a una necessitat i al·legui i justifiqui impossibilitat d’incorporació efectiva per estar treballant, o de baixa laboral, continuarà a la llista d’espera darrera del lloc de qui hagi ocupat la plaça. En aquests casos l’aspirant quedarà en situació de suspensió de crida fins que finalitzin les causes al·legades, en aquest cas haurà de comunicar-ho per escrit, inexcusablement, doncs en cas contrari, no serà cridat per les següents ofertes de treball, que per odres de prelació corresponguin.

 

L’opositor que ocupi temporalment la plaça passarà a ocupa a partir d’aquest moment el primer lloc de la borsa a tots els efectes d’aquesta borsa per a posteriors crides.

 

A l’expedient administratiu hauran de quedar acreditades les actuacions efectuades.

 

Mentre una persona integrant de la llista d’espera tingui vigent un nomenament o contracte temporal en aquesta administració, no se li oferirà cap altra nova contractació o nomenament que pugui generar-se encara que sigui de durada superior, exceptuant que es tracti de cobrir una plaça vacant fins a la convocatòria definitiva, o un contracte de relleu sempre que reuneixi els requisits legals.

 

Qui ostenti el primer lloc a la llista (estigui o no treballant temporalment en aquesta administració) serà cridat en primer lloc si és dona una vacant fins a la convocatòria definitiva, o un contracte de relleu sempre que reuneixo els requisits legals.

 

La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència fins a nova convocatòria, i mentre no s’efectuï aquesta per un termini màxim de dos anys, que podrà ser prorrogat per acord de la Junta de Govern per un termini de dos anys més.

 

 

DESENA.- Causes de cessament, incompatibilitats i règim de servei.

 

El cessament com a personal temporal es podrà produir quan es doni alguna de les causes previstes a l’art. 24 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les administracions locals.

 

ONZENA.- Incidències.

 

L’òrgan de selecció resoldrà totes les incidències o dubtes que es plantegin en el desenvolupament del procés de selecció i resoldrà, també, tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

 

DOTZENA.- Impugnacions.

 

Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb el què estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Públiques.

 

Així mateix, la jurisdicció competent per a resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes  la resolució del contracte aboral serà la jurisdicció social.

 

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessat poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un més davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, a partir de l’endemà de la publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

 

En el que no preveuen les bases serà d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d‘octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Reial decret 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de Llei de l’Estatut dels treballadors.

 

Riells i Viabrea, el 3 d’abril de 2017.

 

Josep Mª Bagot i Belfort

Alcalde

 

 

 

 BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 2 MONITORS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *