Guàrdia municipal

escut-vigilantsEl cos de la Guàrdia Municipal actualment està composat per 7 agents, que donen servei al municipi les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Les seves competències venen regulades per la llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals on a l’article 1.2 es defineix el següent:

“Los municipios que no disponen de Polícia Local pueden dotarse de Guardias, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o simialres para que ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 13. El conjunto de este personal recibe en el ámbito de Catalunya la denominación genérica de Vigilantes”

L’article 13 defineix les actuacions que poden dur a terme:

 • Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals
 • Ordenar i regular el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació
 • Participar en els tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis
 • Vetllar per el compliment dels reglaments, ordenances, BANS, resolucions i altres disposicions i actes municipals.

img_7306

El catàleg de serveis del cos de guàrdies municipals queda resumit en el següent apartat

 • Accidents de trànsit urbans: atenció immediata als accidentats i derivació, si s’escau, al cos competencial ajudant tant a la tramitació burocràtica com al restabliment de la normalitat.
 • Accidents de trànsit interurbans: atenció immediata als accidentats i derivació al cos competencial donant-los recolzament mentre duri la intervenció.
 • Actes culturals: planificació i desenvolupament dels actes organitzats per l’Ajuntament i recolzament al desenvolupament dels organitzats per entitats tant locals com d’altres municipis on tot o part de l’activitat es desenvolupi dins del nostre terme municipal.
 • Actuacions Ordenances municipals: vetllar pel compliment dels reglaments, ordenances, BANS, resolucions i altres disposicions i actes municipals aplicant, si s’escau, el quadre sancionador aprovat per la corporació.
 • Alarmes: comprovació externa perimetral d’alarmes tant d’edificis municipals com de propietat privada a requeriment amb avís, si s’escau, al cos competencials dels Mossos d’esquadra.
 • Assistència i/o auxili al ciutadà: qualsevol acte o informació requerida pel vilatà del municipi o d’altres municipis que faciliti qualsevol gestió o dubte i, en cas que no es pugui donar, derivar-lo a l’òrgan competent.
 • Avaries: gestió d’avaries d’interès general com d’enllumenat públic, fuites d’aigua i a nivell privat gestió o assessorament.
 • Estat via pública: comunicació a qui correspongui de l’estat de la via pública, tant urbana com interurbana, o el mobiliari urbà amb la confecció d’informes si s’escau per la seva reparació.
 • Gestions judicials: col·laboració amb el òrgans judicials tant a nivell informatiu com de comunicació de qualsevol ofici o requeriment. Assistència a judicis derivats de serveis prestats a la nostra població
 • Intervenció animals de companyia: intervenir d’acord amb les ordenances municipals en matèria d’animals domèstics i de companyia.
 • Intervenció urgències/emergències: ajuda i recolzament a altres cossos d’emergències tant de bombers com de serveis mèdics. A requeriment i prèvia trucada gestionar els serveis d’emergències anteriorment citats.
 • Notificacions i/o gestions municipals: qualsevol dubte de gestió o comunicació que se’n derivi de l’activitat municipals en totes les seves àrees.
 • Objectes perduts: recepció i/o lliurament de qualsevol objecte perdut que se’ns faci arribar
 • Queixes i/o conflictes veïnals: mediació i/o assessorament amb o sense derivació en referència a conflictes o queixes derivades de la convivència veïnal.
 • Recolzament i/o col·laboració altres cossos policials: recolzament i/o col·laboració amb altres cossos policials tant de Mossos d’Esquadra com de cossos de Vigilants de poblacions veïnes
 • Retirada, trasllat i/o immobilització vehicles: tramitació per la retirada, ja sigui voluntària o via administrativa, de qualsevol vehicle amb símptomes d’abandonament i que provoqui un ús privatiu de la via pública.
 • Seguretat ciutadana: col·laboració amb derivació al cos competencial  dels Mossos d’Esquadra dels requeriments que se’n rebin en referència a la seguretat pública.
 • Senyalització circumstancial: propostes i col·locació, si s’escau, de senyalització circumstancials dins de la zona urbana del nostre terme municipal.
 • Trànsit i seguretat viària: regular el trànsit en les entrades i sortides dels diferents centres educatius. Reserva d’estacionament i control dels autocars a les sortides programades en autocar.

Adreça: Avda. Ferrocarril, s/n
Telèfon: 659 909 567
Fax: 972 870 418
correu electrònic: gmriells@riellsiviabrea.cat

 

Comments are closed