17 de juny Ple de la corporació – Constitució Ajuntament –

En virtut del que es preveu a l’article 195 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, i 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, segons el resultat de les eleccions municipals celebrades en data 28 de maig de 2023, es convoca a la Sessió constitutiva de la nova Corporació municipal, que tindrà lloc el dia 17 de juny de 2023, a les 12.00h, a la Sala d’Actes del Casal
del Poble, amb el següent
:

ORDRE DEL DIA:
PRIMER.- Formació de la Mesa d’edat.
SEGON.- Comprovació de les credencials.
TERCER.- Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors.
QUART.- Declaració de constitució de la Corporació.
CINQUÈ.- Elecció i proclamació de l’Alcalde.
SISÈ.- Presa de possessió de l’Alcalde.

https://riellsiviabrea.cat/wp-content/uploads/2023/06/decret-convocatoria-Ple1.pdf

Los comentarios están cerrados.