Decret Ple extraordinari 03/05/2023

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’artic le 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’artic le 53 del dec ret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’artic le 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, R


PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de Ple de l’ajuntament, el 3 de maig de 2023 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:
ÚNIC.- Sorteig membres de les meses electorals amb motiu de les eleccions municipals del dia 28 de maig de 2023.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporac i ó i publicar aquesta resoluc ió en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Decret convocatòria ple extraordinari.

Los comentarios están cerrados.