El Pressupost Municipal

Què és un pressupost municipal?

És un document que recull la previsió de despeses i ingressos que es pressuposta es realitzaran durant un any.
El pressupost és on es tradueixen les prioritats polítiques dels governs en establir en què es gasta, en quina quantitat i com es finança aquesta despesa.
Qualsevol canvi en la quantitat o la finalitat de les despeses pressupostades ha de tramitar-se mitjançant una modificació de crèdit

Estructura del pressupost municipal

La estructura dels pressupostos municipals està definida en l’Orden EHA/3565/2008, del 3 de desembre, i diferencia entre:

 • Ingressos: la previsió dels recursos que l’entitat espera obtenir l’any per finançar les despeses que figuren al pressupost de despeses
 • Despeses: Les despeses que es pretenen escometre durant l’exercici. Les despeses no poden ser mai superior als ingressos.

L’estat dels ingressos i les despeses es classifiquen en:

 • Classificació Orgànica: informa sobre qui ingressa o qui realitza la despesa
 • Classificació econòmica: informa sobre com es gasta, sobre la naturalesa econòmica de la despesa. Està definida pel Ministeri d’Economia i Hisenda i és d’obligat compliment.
 • Classificació per programes o funcional: informa sobre en què es gasta, és a dir, la finalitat de la despesa.
Contingut dels pressupostos: ingressos

El càlcul dels ingressos ha de ser realista i basat en el principi de prudència. En la classificació econòmica, el pressupost es divideix en nou capítols ( de l’1 al 9).

Les principals fonts dels ingressos són:

 • Les transferències no condicionades de l’Estat i la Comunitat Autònoma: l’Ajuntament pot destinar-los a qualsevol despesa de la seva competència.
 • Les subvencions condicionades o finalistes: aquelles que s’atorguen amb un objectiu específic. Ex. Finançar una obra pública
 • Els impostos obligatoris: l’IBI (que grava la titularitat dels béns immobles), l’IAE (que grava l’exercici d’una activitat econòmica) i l’IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica que grava la titularitat d’aquests vehicles)
 • Els impostos potestatius: l’ICIO (impost sobre construccións, instal·lacions i obres que grava qualsevol construcció, instal·lació o obra que necessiti d’una llicència urbanística), la plusvàlua (que grava l’increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana).
 • Les taxes: les taxes s’apliquen per la prestació d’un determinat servei o activitat administrativa: recollida de residus, clavegueram, etc.
 • Els preus públics: són els que s’apliquen a determinats serveis o beneficis de caràcter voluntari
 • Les contribucions especials: s’apliquen per finançar determinades obres públiques (s’aproven al Ple municipal)

La font principal d’ingressos de l’ajuntament són els impostos i les taxes, essent l’IBI i les transferències de l’Estat.

Contingut  dels pressupostos: despeses
Aprovació del pressupost municipal

El pressupost municipal és subscrit per l’Alcalde i ho sotmet al ple municipal per a la seva aprovació. Els passos per l’aprovació són:

1. El ple municipal aprova el pressupost inicialment
2. S’exposa al públic, previ anunci en el butlletí oficial per quinze dies, durant els quals es podran examinar i presentar reclamacions
3. El pressupost es considera definitivament aprovat si durant aquest termini no s’ha fet cap reclamació. En cas contrari el ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
4. Una vegada aprovat definitivament, és publicat al butlletí oficial del la província i es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.

Si en iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior.

Dades vinculades al pressupost municipal de Riells i Viabrea

Pressupost municipal per anys (cal seleccionar l’any de consulta)

Execució pressupostària trimestral

Liquidació del pressupost per anys (cal seleccionar l’any de consulta)

Període mitjà de pagament als proveïdors

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

Nivell d’endeutament

Modificacions pressupostaries per anys (cal seleccionar l’any de consulta)

Los comentarios están cerrados.