Ordenances, Reglaments, Normativa

normativaLes ordenances i reglaments municipals són les normatives que regulen el funcionament de la societat, establint els drets i deures per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Les Ordenances són les disposicions de caràcter general que aprova el Ple Municipal, en exercici de la potestat municipal inherent a l’autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries i aquest caràcter de “reglamentaries” vol dir que estan per sota de les lleis i els reglaments, ja siguin estatals o autonòmics, i el que fan és perfilar els continguts normatius que millor s’apliquen al funcionament del municipi, però mai han de contradir el que estableixen les lleis i els reglaments superiors, encara que poden matisar-ne alguns aspectes.

L’article 55.1.a) del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’activitat d’intervenció dels ens locals es pot portar a terme mitjançant Ordenances i en el seu article 59 es diu que “…els municipis poden aprovar ordenances de bon govern, les quals incorporen les normes peculiars de la localitat encaminades a ordenar l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi urbà i rural, i també, si s’escau, el costum local”.

Les ordenances i els reglaments locals s’han de publicar al Butlletí Oficial de la província i no entren en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text.

Ordenances i reglaments

Ordenances fiscals

Los comentarios están cerrados.