Ordenances, Reglaments, Normativa

normativaLes ordenances i reglaments municipals són les normatives que regulen el funcionament de la societat, establint els drets i deures per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Les Ordenances són les disposicions de caràcter general que aprova el Ple Municipal, en exercici de la potestat municipal inherent a l’autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries i aquest caràcter de “reglamentaries” vol dir que estan per sota de les lleis i els reglaments, ja siguin estatals o autonòmics, i el que fan és perfilar els continguts normatius que millor s’apliquen al funcionament del municipi, però mai han de contradir el que estableixen les lleis i els reglaments superiors, encara que poden matisar-ne alguns aspectes.

L’article 55.1.a) del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’activitat d’intervenció dels ens locals es pot portar a terme mitjançant Ordenances i en el seu article 59 es diu que “…els municipis poden aprovar ordenances de bon govern, les quals incorporen les normes peculiars de la localitat encaminades a ordenar l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi urbà i rural, i també, si s’escau, el costum local”.

Les ordenances i els reglaments locals s’han de publicar al Butlletí Oficial de la província i no entren en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text.

Text Refós Ordenances Fiscals 2020

Comments are closed.