El Ple

El Ple és l’òrgan de l’ajuntament format per tots els regidors i presidit per l’alcalde.

Corresponen al Ple, entre d’altres, les següents atribucions:

a) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol d’aquests instruments.

b) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances

c) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari

d) L’aprovació de les formes de gestió del serveis i dels expedients de municipalització

e) L’acceptació de la delegació de competència feta per altres Administracions públiques

f) L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball

g) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic

h) La votació sobre la moció de censura a l’Alcalde

Les sessions del Ple estan obertes al públic i tenen lloc el primer dimecres de cada mes a les 19 hores.

Los comentarios están cerrados.