Relació de llocs de treball i retribucions

La relació de llocs de treball, d’acord amb els articles 25 a 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels llocs existents a l’organització i correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral.

Mitjançant les relacions de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i i es determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.

En tot moment correspon al president de l’entitat local (alcalde)  assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei així ho requereixin.

L’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar a criteris de racionalitat, economia i eficàcia.

Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta.

Relació de llocs de treball per anys (cal seleccionar l’any de consulta)

Retribucions del personal de l’Ajuntament per anys

Comments are closed.