Aprovació definitiva del text refós de l’ordenança de civisme i convivència
ciutadana

Aquesta Ordenança, que té com a principal objectiu l’establiment d’un clima de civisme i de bon veïnatge i serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de Riells i Viabrea, sense perjudici de les limitacions legals establertes per a aquelles parts del territori municipal afectades per la legislació específica en les quals, per imperatiu legal, quedin excloses de la competència municipal algunes matèries regulades en l’Ordenança.

L’Ordenança també afecta les obligacions dels titulars i usuaris d’espais privats en allò que es refereix al comportament necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat i seguretat del municipi i, en general, les qüestions que afecten els espais públics, els altres ciutadans i l’interès general local. Les limitacions en el comportament de les persones que s’estableixen a l’ordenança tenen com a objectiu el manteniment de la convivència ciutadana prevenint les pertorbacions de la tranquil·litat, la seguretat i la salubritat de la ciutat i cercant sempre el respecte als drets i els béns de la resta dels ciutadans i ciutadanes.

Consultar anunci BOP.

Los comentarios están cerrados.