Aprovació preus públics actes culturals

La Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2023 ha aprovat els preus públics corresponents a diferents activitats culturals que se celebraran al municipi.

De conformitat amb el que disposa l’article 45.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es procedeix a publicar aquest acord al tauler d’edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província.

PRIMER. APROVAR l’establiment d’un preu públic per a les següents activitats de la Festa Major 2023:
Concert Buhos 8 € Preu entrada individual
Concert – Vermut 5 € Preu entrada individual

SEGON.- APROVAR l’establiment d’un preu públic per a la següent activitat:
Concert de Riells edició 2023 12 € Preu entrada individual

Contra el present acord definitiu es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició dins el termini d’un mes a comptar des de la publicació o qualsevol altre que es consideri adient.

Los comentarios están cerrados.