Bonificació del 50% de l’IBI per família nombrosa


Ja es pot tramitar la bonificació del 50% de l’IBI per família nombrosa segons Ordenança Fiscal núm. 2 al seu art. 5 Beneficis fiscals de concessió postestativa, al punt 3.

  1. Els subjectes passius que d’acord
    Titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble dequè es tracti constitueixi l’habitatge familiar no superin els 37.000,00 euros anuals.S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

    Documentació que cal aportar:
  • S’haurà de presentar el títol vigent de família nombrosa, l’administració competent.
  • Còpia del rebut anual de l’IBI, o document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
  • Còpia de l’última declaració de l’IRPF de la unitat familiar, per acreditar l’import d’ingressos anuals del grup familiar.
  • La present bonificació és de caràcter pregat i cal que la persona interessada la sol·liciti abans de la fermesa de la liquidació.

Horaris d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns tarda de 17 a 19 hores, o trucant al telèfon 972 870 752

Comments are closed.