Bonificacions del cànon de l’aigua

L’Agència Catalana de l’aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l’aigua en els usos domèstics.
Els ciutadans que ho desitgin poden ampliar els trams de consum i acollir-se al cànon social. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

A qui va dirigit?

A persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.

Cànon social per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur:

  • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Cànon social per a persones perceptores de pensions mínimes contributives:

  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.

Cànon social per a col.lectius d’especial protecció:

  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).

A les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de l’Administració local competent, i en aquest cas, es tramita directament amb l’entitat subministradora d’aigua.

 

Podeu consultar més informació a Bonificacions del cànon de l’aigua

 

Si us interessa i podeu beneficiar-vos, podeu seguir els tràmits per demanar la bonificació, aquí:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres?category=730e9680-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

Los comentarios están cerrados.