Serveis Tècnics

Projectes en exposició publica

En aquest apartat hi trobareu aquells projectes/documents que durant un termini determinat és necessari tenir-los en exposició pública i estan vinculats a l’àrea de serveis tècnics.

Projectes aprovació definitiva

En aquest apartat hi trobareu aquells projectes/documents que en aprovació definitiva i estan vinculats a l’àrea de serveis tècnics.

Projectes en execució

En aquest apartat hi trobareu aquells projectes d’obres que s’estan executant actualment.

Des de l’àrea de serveis tècnics municipals es gestionen temes com l’urbanisme, la gestió dels residus, les llicències d’activitats, la gestió  de l’aigua, etc.

L’urbanisme estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica del territori amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional, accessible i sostenible, i amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. El planejament defineix el model de municipi i estableix unes determinacions normatives que han de regir per al seu desenvolupament.

Missió
L’àrea de serveis tècnics té la missió de planificar el desenvolupament urbanístic del municipi així com també vetllar perquè aquest es faci sota un criteri tècnic i en base a la normativa vigent. Aquesta missió la de garantir tant pel desenvolupament que es faci des de l’ajuntament, com el que es pugui realitzar des de la ciutadania.

Funcions
1. Ordenació i planificació del territori
2. Tramitar llicències d’obres i activitats
3. Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística
4. Serveis tècnics municipals
5. Atenció al ciutadà en matèria d’urbanisme i activitats
6. Servei de neteja
7. Servei de recollida d’escombraries
8. Enllumenat públic
9. Inspeccions de legionel·la.

Normatives
Planejament vigent
Accés al Registre de Planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
POUMDades del servei

Av. Salvà, 1
17404 Riells i Viabrea

Telèfon: 972 87 07 52

Mail genèric serveis tècnics: striells@riellsiviabrea.cat 
Arquitecte municipal: Armand García Bartolomé
Arquitecte tècnic municipal: Joan Carles Blázquez Lajara
Arquitecte: Oriol Boix Pascual

Enginyera municipal: Luisa Rubio Gómez-Torga


Regidoria responsable: urbanisme
Tipus de gestió: directe

Comments are closed.