Policia Local

En data 4 de febrer de 2022 la Generalitat de Catalunya va autoritzar la creació del Cos de Policia Local al municipi de Riells i Viabrea.

Actualment el cos de policia local està format de 5 agents de policies locals, i un cop realitzat tot el seu desplegament previst, comptarà amb un total de 8 agents, que continuaran donant servei al municipi les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

D’acord amb l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, correspon a les policies locals les funcions següents:
a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d’aquestes corporacions.
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme
a les forces o els cossos de seguretat competents.
d) Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.
e) Exercir de policia judicial, d’acord amb l’article 12 i amb la normativa vigent.
f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l’Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
i) Vigilar els espais públics.
j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.
l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

L’Ajuntament ha formalitzat també un conveni de col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra per tal de tenir la màxima cooperació i col·laboració en l’execució de les funcions encomanades als cossos policials que depenen de totes dues administracions.


Dades del servei
Adreça: Avda. Ferrocarril, s/n
Telèfon: 659 909 567
Correu electrònic: policialocal@riellsiviabrea.cat


Horari
24 hores – 365 dies a l’any


Regidoria responsable: seguretat ciutadana
Tipus de gestió: directe


Formulari de queixes i suggeriments 

Accidents de trànsit urbans: atenció immediata als accidentats i derivació, si s’escau, al cos competencial ajudant tant a la tramitació burocràtica com el restabliment de la normalitat.
Accidents de trànsit interurbans: atenció immediata als accidentats i derivació al cos competencial donant-los recolzament mentre duri la intervenció.
Actes culturals: planificació i desenvolupament dels actes organitzats per l’Ajuntament i recolzament al desenvolupament dels organitzats per entitats tant locals com d’altres municipis on tot o part de l’activitat es desenvolupi dins del nostre terme municipal.
Actuacions ordenances municipals: vetllar pel compliment dels reglaments, ordenances, BANS, resolucions i altres disposicions i actes municipals aplicant, si s’escau, el quadre sancionador aprovat per la corporació.
Alarmes: comprovació externa perimetral d’alarmes tant d’edificis municipals com de propietat privada  a requeriment amb avís, si s’escau, al cos competencials dels Mossos d’esquadra.
Assistència i/o auxili al ciutadà: qualsevol acte o informació requerida pel vilatà del municipi o d’altres municipis que faciliti qualsevol gestió o dubtes i, en cas que no es pugui donar, derivar-lo a l’òrgan competent.
Avaries: gestió d’avaries d’interès general com d’enllumenat públic, fuites d’aigua i a nivell privat gestió o assessorament.
Estat via pública: comunicació a qui correspongui de l’estat de la via pública, tant urbana com interurbana, o el mobiliari urbà amb la confecció d’informes si s’escau per la seva reparació.
Gestions judicials: col·laboració amb els òrgans judicials tant a nivell informatiu com de comunicació de qualsevol ofici o requeriment. Assistència a judicis derivats de serveis prestats a la nostra població.
Intervenció animals de companyia: intervenir d’acord amb les ordenances municipals en matèria d’animals domèstics i de companyia.
Intervenció urgències/emergències: ajuda i recolzament a altres cossos d’emergències tant de bombers com de serveis mèdics. A requeriment i prèvia trucada gestionar els serveis d’emergències anteriorment citats.
Notificacions i/o gestions municipals: qualsevol dubte de gestió o comunicació que se’n derivi de l’activitat municipal en totes les seves àrees.
Objectes perduts: recepció i/o lliurament de qualsevol objecte perdut que se’ns faci arribar.
Queixes i/o conflictes veïnals: mediació i/o assessorament amb o sense derivació en referència a conflictes o queixes derivades de la convivència veïnal.
Recolzament i/o col·laboració altres cossos policials: recolzament i/o col·laboració amb altres cossos policials tant de Mossos d’esquadra com de cossos de Vigilants de poblacions veïnes.
Retirada, trasllat i/o immobilització vehicles: tramitació per la retirada, ja sigui voluntària o via administrativa, de qualsevol vehicles amb símptomes d’abandonament i que provoqui un ús privat de la via pública.
Seguretat ciutadana: col·laboració amb derivació al cos competencial dels Mossos d’esquadra dels requeriments que se’n rebin en referència a la seguretat pública.
Senyalització circumstancial: propostes i col·locació, si s’escau, de senyalització circumstancials dins de la zona urbana del nostre terme municipal.
Trànsit i seguretat viària: regular el trànsit en les entrades i sortides

Los comentarios están cerrados.