Guàrdia municipal

El cos de la Guàrdia Municipal actualment està composat per 7 agents, que donen servei al municipi les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Les seves competències venen regulades per la llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals on a l’article 1.2 es defineix el següent:

“Los municipios que no disponen de Polícia Local pueden dotarse de Guardias, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o similares para que ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 13. El conjunto de este personal recibe en el ámbito de Catalunya la denominación genérica de Vigilantes”

L’article 13 defineix les actuacions que poden dur a terme:

1.Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals
2.Ordenar i regular el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació
3.Participar en els tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis
4.Vetllar per el compliment dels reglaments, ordenances, BANS, resolucions i altres disposicions i actes municipals.

IMG_7978

El catàleg de serveis del cos de guàrdies municipals queda resumit en el següent apartat:

Accidents de trànsit urbans: atenció immediata als accidentats i derivació, si s’escau, al cos competencial ajudant tant a la tramitació burocràtica com el restabliment de la normalitat.
Accidents de trànsit interurbans: atenció immediata als accidentats i derivació al cos competencial donant-los recolzament mentre duri la intervenció.
Actes culturals: planificació i desenvolupament dels actes organitzats per l’Ajuntament i recolzament al desenvolupament dels organitzats per entitats tant locals com d’altres municipis on tot o part de l’activitat es desenvolupi dins del nostre terme municipal.
Actuacions ordenances municipals: vetllar pel compliment dels reglaments, ordenances, BANS, resolucions i altres disposicions i actes municipals aplicant, si s’escau, el quadre sancionador aprovat per la corporació.
Alarmes: comprovació externa perimetral d’alarmes tant d’edificis municipals com de propietat privada  a requeriment amb avís, si s’escau, al cos competencials dels Mossos d’esquadra.
Assistència i/o auxili al ciutadà: qualsevol acte o informació requerida pel vilatà del municipi o d’altres municipis que faciliti qualsevol gestió o dubtes i, en cas que no es pugui donar, derivar-lo a l’òrgan competent.
Avaries: gestió d’avaries d’interès general com d’enllumenat públic, fuites d’aigua i a nivell privat gestió o assessorament.
Estat via pública: comunicació a qui correspongui de l’estat de la via pública, tant urbana com interurbana, o el mobiliari urbà amb la confecció d’informes si s’escau per la seva reparació.
Gestions judicials: col·laboració amb els òrgans judicials tant a nivell informatiu com de comunicació de qualsevol ofici o requeriment. Assistència a judicis derivats de serveis prestats a la nostra població.
Intervenció animals de companyia: intervenir d’acord amb les ordenances municipals en matèria d’animals domèstics i de companyia.
Intervenció urgències/emergències: ajuda i recolzament a altres cossos d’emergències tant de bombers com de serveis mèdics. A requeriment i prèvia trucada gestionar els serveis d’emergències anteriorment citats.
Notificacions i/o gestions municipals: qualsevol dubte de gestió o comunicació que se’n derivi de l’activitat municipal en totes les seves àrees.
Objectes perduts: recepció i/o lliurament de qualsevol objecte perdut que se’ns faci arribar.
Queixes i/o conflictes veïnals: mediació i/o assessorament amb o sense derivació en referència a conflictes o queixes derivades de la convivència veïnal.
Recolzament i/o col·laboració altres cossos policials: recolzament i/o col·laboració amb altres cossos policials tant de Mossos d’esquadra com de cossos de Vigilants de poblacions veïnes.
Retirada, trasllat i/o immobilització vehicles: tramitació per la retirada, ja sigui voluntària o via administrativa, de qualsevol vehicles amb símptomes d’abandonament i que provoqui un ús privat de la via pública.
Seguretat ciutadana: col·laboració amb derivació al cos competencial dels Mossos d’esquadra dels requeriments que se’n rebin en referència a la seguretat pública.
Senyalització circumstancial: propostes i col·locació, si s’escau, de senyalització circumstancials dins de la zona urbana del nostre terme municipal.
Trànsit i seguretat viària: regular el trànsit en les entrades i sortides dels diferents centres educatius. Reserva d’estacionament i control dels autocars a les sortides programades en autocar.Dades del servei

Adreça: Avda. Ferrocarril, s/n
Telèfon: 659 909 567
Fax: 972 870 418
correu electrònic: guardiamunicipal@riellsiviabrea.cat

Horari

24 hores – 365 dies a l’anyRegidoria responsable: seguretat ciutadana
Tipus de gestió: directeFormulari de queixes i suggeriments 

Comments are closed.