Comunicat d’actualització de la fase d’emergència-1 del pla d’actuació del pla procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc

La situació excepcional provocada pel Covid-19 motiva mantenir el Pla d’actuació del PROCICAT per malalties transmissibles emergents activat en emergència-1.
Aquest migdia s’ha reunit la taula de seguiment dels serveis bàsics i essencials i, demà dissabte es reuniran el Comitè Tècnic i el Consell Assessor del Pla.

En base a les consultes rebudes i a noves ordres publicades les darreres hores, s’ha actualitzat novament el document FAQs que actualment consta de 91 qüestions.
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/

Les darreres hores s’han publicat les següents ordres i instruccions al B.O.E.:
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf

Us adjuntem a continuació els enllaços als webs del Departament de Salut amb informació i recomanacions d’interès.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/

El següent enllaç és sobre desinfecció d’espais públics:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/serveis-desinfeccio-

Barcelona, divendres 20 març 2020
18:07

 

Informació oficial de:

Comments are closed.