Convocatòria d’ajuts per a material escolar per al curs 2022/2023

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/648666)

DESCARREGAR EL FORMUALI: https://riellsiviabrea.cat/wp-content/uploads/2022/09/Formulari-de-subvencio-ajuts-per-a-material-escolar-curs-2022-2023.pdf

Consulteu les bases aquí: https://riellsiviabrea.cat/wp-content/uploads/2022/09/Bases-ajuts-mat-escol-22-23.pdf


Primer. Beneficiaris
Són beneficiaris dels ajuts tots aquells empadronats a Riells i Viabrea que compleixin els requisits
establerts en el punt 3 de les Bases de la convocatòria

Segon. Objecte
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió i cobrament dels ajuts escolars

Tercer. Bases reguladores
Són les bases reguladores específiques aprovades per la Junta de Govern Local de data 14 de
setembre de 2022.

Quart. Quantia
La quantia total màxima de la subvenció convocada és de 4.000 euros. L’import mínim de l’ajut,
per cada alumne, serà de 70 euros

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà el 28 d’octubre.

Sisè. Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
a. Sol·licitud degudament omplerta
b. Relació de despeses subvencionables amb els imports corresponents
c. Nom alumne/s, centre educatiu i curs escolar.
d. Certificat de titularitat del compte corrent on fer el pagament de la subvenció.
e. Autorització per la consulta de dades per valorar la sol·licitud. En cas de no autoritzar l’accés a
les dades caldrà que aporti tota la documentació per verificar els compliment dels criteris exigits.
Si l’ajut es demana per més d’un membre de la unitat familiar, s’omplirà un únic formulari per a tots
els membres.

Riells i Viabrea, 15 de setembre de 2022.- L’alcalde, Josep Ma. Bagot i Belfort

Comments are closed.