Convocatòria ple ordinari 22 de setembre

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’artic le 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’artic le 53 del dec ret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’artic le 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, R


PRIMER.- CONVOCAR sessió ordinària de Ple de l’ajuntament, el 22 de setembre de 2023 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:


Consulteu aquí l’ordre del dia

Los comentarios están cerrados.