Ingrés mínim vital

L’Ingrés mínim vital és una prestació no contributiva fruit d’un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Aquesta ajuda, que dona el Govern d’Espanya, queda regulat al RDL 20/2020, de 29 de maig (BOE 1 de juny)  i vol prevenir i lluitar contra el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o que formin part d’una unitat de convivència sense recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

 

El termini per a presentar sol·licituds s’inicia a partir del 15 de juny de 2020 i es pot fer a través del telèfon 900 20 22 22

 

Qui té dret a cobrar l’ingrés mínim vital?
– Persones soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixen els requisits establerts al RDL 20/2020.
– Cal ser major de 23 anys (excepte si es té un fill o filla a càrrec) i menor de 65 anys.
– Persones o unitats de convivència que perceben la prestació de fill / menor a càrrec o fill / menor a càrrec amb discapacitat de menys del 33 % (prestació a extingir) podran optar entre aquesta i l’IMV durant el 2020, fins a 30 dies després de la resolució de l’INSS.
– Les persones que actualment cobren rendes mínimes autonòmiques (després de sol·licitud, d’intercanvi de dades entre administracions i resolució INSS compliment requisits IMV) (període transitori fins al 31/12/2020).
– Dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans o explotació sexual.
– Si és menor de 23 anys i no té menors a càrrec pot accedir a la prestació si prova haver viscut de manera independent durant almenys 3 anys abans de la sol·licitud de l’IMV, haver estat d’alta a la Seguretat Social (SS) com a mínim 1 any i acreditar domicili diferent als dels seus progenitors almenys 3 anys abans de la sol·licitud.
– Excepcionalment quan la unitat de convivència la componguin adults majors de 65 anys i menors d’edat o persones incapacitades judicialment seran les persones majors de 65 anys les que sol·licitaran l’IMV.
– A un mateix domicili no podrà haver-hi més de dos titulars (més de dues prestacions).
– La definició d’unitat de convivència queda recollida en l’art. 6 del RDL 20/2020.
– Tenir residència legal i efectiva a Espanya i haver-la tingut de manera legal, efectiva i continuada durant almenys 1 any anterior a la data de presentació de la sol·licitud (excepte menors, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual).
– Si no estan treballant o són menors, figurar registrats com a demandants d’ocupació.
– Cal que presentin anualment la declaració de renda (IRPF) i participin a les estratègies d’inclusió social que dissenyi l’entitat gestora.
– Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica als termes fixats en el RDL (prova d’ingressos i patrimoni, exclosa la residència habitual). La mitjana d’ingressos mensual de l’any anterior (persona sola o unitat de convivència) ha de ser com a mínim 10 euros inferior al tram d’IMV de referència.
– Es computaran tots els ingressos de la unitat de convivència i/o persona durant l’any anterior a la sol·licitud.
– No disposar d’un patrimoni personal o per unitat de convivència superior a 3 vegades la quantia corresponent de tram d’IMV (any anterior a la sol·licitud, excepte 2020).
– No ser administrador de societat mercantil.
– Excepcionalment durant el 2020 es computaran els ingressos d’aquest any en curs, però no es podrà haver superat el 2019 més del 50 % del límit d’ingressos marcat per accedir a la prestació.
– No es computa la prestació de renda garantida de ciutadania, és compatible amb l’IMV.
– Compatible amb treball retribuït (cal desenvolupament reglamentari), ingressos computables.
– L’IMV és compatible amb el subsidi per a majors de 52 anys i amb la pensió de viduïtat. Es podrà sol·licitar si la suma dels ingressos es inferior al tram d’IMV corresponent.

 

Vols saber si cumpleixes els requisits?

Consulta-ho a través d’aquest enllaç http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

Comments are closed.