Medi ambient – gestió de l’aigua

Fins a dia d’avui el servei d’abastament d’aigua potable de Riells i Viabrea, l’ha gestionat l’empresa Abastaments d’Aigua de la Tordera, SL. Actualment, però, degut a les diverses problemàtiques  que pateix el subministrament, fa que l’Ajuntament es plantegi actuar en un dels serveis més essencials per a la població, com és el subministrament de l’aigua potable.

L’Ajuntament té la voluntat de regularitzar jurídica i tècnicament la gestió del servei mitjançant un model que aporti valor afegit, tant tècnica com econòmicament, amb la finalitat  de realitzar un seguit d’inversions en la millora del servei i aconseguir que la totalitat de la xarxa i la infraestructura hidràulica esdevingui de propietat municipal.

AUDITORIA ECONÒMICA. AVALUACIÓ D’ACTIUS DEL SERVEI D’ABASTAMENTS D’AIGUA EN EL MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA (LA SELVA) – Desembre 2020

El present informe pretén analitzar el servei d’abastament d’aigua del municipi i realitzar un estudi econòmic acurat a l’explotació que s’està duent a terme des del 1997 l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL.

A continuació s’adjunta el document complert

Auditoria

PLA DIRECTOR DE L’AIGUA POTABLE – Gener 2014

El primer pla director de l’aigua del municipi de Riells i Viabrea data de l’any 2003. Transcorreguts deu anys des de la redacció de l’esmentat Pla i degut a un canvi important de la situació econòmica i urbanística del municipi (aprovació d’un nou POUM), al 2012 s’acordà encarregar la redacció d’un nou Pla Director d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea

A continuació es detallen els documents que el composen:

Memòria

Annex 1 – Càlculs hidràulics

Annex 2 – Propietats i contractes AAT

Annex 3 – Valoració i estat amortització instal·lacions

Annex 4 – Aprofitaments d’aigua

Annex 5 – Modificació característiques concessió

Annex 6 – Estudi geològic

PLÀNOLS

Plànol de situació i índex de plànols

Plànol d’emplaçament

Esquema vertical estat actual

Esquema vertical estat futur

Per poder veure la resta de plànols us podeu descarregar el fitxer comprimit prement aquí

PRESSUPOST

Pressupost

Quadre de preus 1

Quadre de preus 2

Resum pressupost

Amidaments

Justificació de preus

Pressupost general

Comments are closed.