Medi ambient – gestió de l’aigua

L’Ajuntament té la voluntat de regularitzar jurídica i tècnicament la gestió del servei mitjançant un model que aporti valor afegit, tant tècnica com econòmicament, amb la finalitat  de realitzar un seguit d’inversions en la millora del servei i aconseguir que la totalitat de la xarxa i la infraestructura hidràulica esdevingui de propietat municipal.

AUDITORIA ECONÒMICA. AVALUACIÓ D’ACTIUS DEL SERVEI D’ABASTAMENTS D’AIGUA EN EL MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA (LA SELVA) – Desembre 2020

El present informe pretén analitzar el servei d’abastament d’aigua del municipi i realitzar un estudi econòmic acurat a l’explotació que s’està duent a terme des del 1997 l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL. A continuació s’adjunta el document complert: Auditoria

PLA DIRECTOR DE L’AIGUA POTABLE

El primer pla director de l’aigua del municipi de Riells i Viabrea data de l’any 2003. Transcorreguts deu anys des de la redacció de l’esmentat Pla i degut a un canvi important de la situació econòmica i urbanística del municipi (aprovació d’un nou POUM), al 2012 s’acordà encarregar la redacció d’un nou Pla Director d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea i que es va aprovar al gener de 2014. Podeu accedir a la memòria d’aquest document clicant sobre aquest enllaç: Memòria

 


 

En el marc del procés de regularització tècnica del servei, l’Ajuntament ha aprovat un nou Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable que incorpora nous objectius i estableix les línies estratègiques d’inversions per incrementar de forma notable el rendiment de la xarxa que actualment és tan sols del 63%.

Pla director d’abastament d’aigua potable de Riells i Viabrea [PDF]

APROVACIÓ D’UNA NOVA TARIFA DE L’AIGUA
La última revisió de les tarifes d’aigua potable aprovades per la Comissió de Preus data de principis del 2001. Posteriorment, entre els anys 2004 i 2012, es va acollir al procediment simplificat d’actualització de tarifes. Des d’aleshores, no s’ha efectuat cap regularització de costos ni s’ha actualitzat la tarifa.

L’actual procés de municipalització del servei obliga a actualitzar el preu de l’aigua que actualment genera un dèficit important del servei, sobretot com a conseqüència de l’increment de la despesa energètica i es fa necessari l’actualització de la tarifa de l’aigua per disposar d’unes tarifes actualitzades que permetin la sostenibilitat econòmica el servei.

Amb aquesta nova tarifa no només actualitza els preus si no també la seva estructura aconseguint els següents objectius:

1. S’orienta a una millor cobertura dels costos fixes del servei, estimats en el 78% del cost total.
2. Es simplifica la tarifa adaptant-la als mateixos trams que aplica l’ACA.
3. Es proposa una tarifa diferenciada per als consums domèstics i per als consums de les activitats econòmiques, que fins ara era única.
4. S’incorpora una tarifa social per als abonats en situació de vulnerabilitat econòmica que suposa una reducció mitjana del 35% del seu cost.
5. La tarifa és progressiva, pel que es penalitza els usuaris que no fan un ús sostenible de l’aigua.
6. Els consums entre 7 i 21 m3/mes tenen increments inferiors a 1 € mensual.
7. S’elimina la quota de conservació de comptadors, d’acord amb l’Odre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat de determinats instruments de mesura, que
estableix que és el gestor del servei qui ha s’assumir el cost de la seva substitució, no podent ser els comptadors reparats.

Aquestes noves tarifes s’aplicaran prorratejades en el pròxim rebut de l’aigua des del dia posterior a l’aprovació de les tarifes per la Comissió de Preus de Catalunya.

El passat 21 de juny de 2022, la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, va aprovar les noves tarifes del servei d’aigua d’acord amb el següent detall:

fins a 9 m³/ab/mes 0,1619 €
de 10 a 15 m³/ab/mes 0,8331 €
de 16 a 18 m³/ab/mes 0,9025 €
superior a 18 m³/ab/mes 1,0612 €
Quota fixa de servei (ab/mes) 13,0393 €
Quota fixa de servei social (ab/mes) 6,4725 €

fins a 18 m³/ab/mes 1,1406 €
superior a 18 m³/ab/mes 1,2783 €
Quota fixa de servei (ab/mes) 17,6545 €
Quota fixa de servei (gran consumidor) (ab/mes) 33,5248 €

Los comentarios están cerrados.