Normativa sobre la tinença responsable i protecció d’animals

Tenir un animal de companyia, sigui un gos, un gat o una fura; és una responsabilitat. Per tal de recordar les obligacions que tenen els propietaris d’aquests animals, hem editat un fulletó explicatiu on es detallen les normes i els consells de seguretat a seguir per tenir un d’aquests animals i les sancions que comporta no complir-ho.

 

CENS

Els propietaris d’animals de companyia tenen l’obligació de censar-los en el Registre Censal Municipal.

Per poder-los registrar s’han de facilitar les següents dades:

  1. Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal.
  2. Dades completes de l’animal.
  3. Sistema d’identificació, utilitzat i codi d’identificació.
  4. Assegurança obligatòria per als gossos catalogats potencialment perillosos.

 

TINENÇA RESPONSABLE

Les persones que condueixen gossos a la via pública estan obligades:

  1. Retirar els excrements de la via pública, ja sigui amb una bossa de plàstic, un paper, etc. i dipositar-los a la paperera o al contenidor.
  2. A portar-los amb el collar, amb la xapa censal i amb corretja controlada per la persona.

Els gossos catalogats com a “perillosos”, obligatòriament, han d’anar amb morrió.

Dins els habitatges, els animals han de disposar d’espai suficient i poder accedir a un aixopluc, contra la intempèrie i s’han d’evitar riscos en l’aspecte sanitari i molèsties pels veïns.

 

PROTECCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA

Els posseïdors d’un animal de companyia han de mantenir-lo en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i seguretat, per evitar que l’animal pateixi i per satisfer les seves necessitats vitals.

És prohibit cometre actes de crueltat i maltractaments contra els animals ni causar-los danys. També queda prohibit mantenir els animals en celoberts o balcons o en espais sense ventilació.

 

SANCIONS

El no compliment de tota la normativa referida a la tinença responsable d’animals de companyia pot comportar sancions fins a 3.000 euros.

L’abandonament d’un animal es considerarà una falta administrativa molt greu.

 

Díptic amb informació sobre la Normativa de Tinença d’Animals

 

Per a més informació et pots dreçar a l’OAC de l’Ajuntament.
Telèfon: 972 870752

* Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal de Riells i Viabrea
* Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Comments are closed.