Pla especial urbanístic Can Marlet

El present Pla Especial Urbanístic té per objecte la regulació dels usos del territori per a la implantació d’un nou camí forestal, així com la definició d’àmbits en què es preveu la millora d’espais exteriors, actualment ja condicionats, vinculats a les edificacions existents. Aquest planejament inclou la descripció del projecte que es preveu desenvolupar i la delimitació i regulació dels usos admesos en el seu àmbit, incorporant les determinacions del planejament
territorial i general corresponents.

L’àmbit del Pla ve determinat per la superfície afectada per les obres d’implantació de la infraestructura de mobilitat corresponent al nou camí forestal, així com a l’àmbit definit pels espais vinculats a les edificacions pròpies de l’activitat de Can Marlet. Es tracta d’una superfície de 41.899 m2
L’àmbit del present pla especial es troba inclòs en el terme municipal de Riells i Viabrea.

CONVENI URBANISTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I HOSTAL MARLET SCP

URL del pla fer clic aquí.

Comments are closed.