Relació admesos i exclosos convocatòria places agent policia local

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el 12 d’abril de 2023 es van aprovar les bases que han de regir la convocatòria per cobrir 2 places d’agent de policia local en règim de personal funcionari mitjançant concurs d’oposició lliure.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procés selectiu esmentat, correspon tal i com estableix la clàusula sisena de les bases, aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses.

Consultar aquí la llista.

Comments are closed.