Relació admesos i exclosos convocatòria places agent policia local

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el 23 de setembre de 2022 es van aprovar les bases que han de regir la convocatòria per cobrir cinc places d’agent de policia local en règim de personal funcionari mitjançant concurs d’oposició.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procés selectiu esmentat, correspon tal i com estableix la clàusula sisena de les bases, aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses.

Consulteu la llista provisional a aquesta resolució d’aspirants admesos/es i exclosos/es en relació al procés selectiu per cobrir cinc places d’agent de policia local en règim de personal funcionari mitjançant concurs d’oposició.

Consultar llista.

Comments are closed.