Relació definitiva admesos i exclosos convocatòria plaça de tècnic/a de
serveis a les persones

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2022 es van aprovar les bases que han de regir la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic/a de de serveis a les persones en règim de personal funcionari mitjançant concurs d’oposició.
Mitjançant el decret 138/2023, de data 17 de febrer es va publicar la relació provisional d’admesos / exclosos en l’esmentada convocatòria concedint un termini de 10 dies hàbils per la presentació de possibles reclamacions.
Durant aquest període no s’ha presentat diverses reclamacions i correspon procedir a la publicació definitiva de la relació d’admesos / exclosos, la composició del tribunal així com la data de realització del procés selectiu.

Los comentarios están cerrados.