Sessió extraordinària del ple el 26 de juny

Per decret d’alcaldia número 2023DECR000576 del dia 21/06/2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple, i que transcrit literalment diu:
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:
PRIMER.-
CONVOCAR sessió extraordinària de Ple de l’ajuntament, el 26 de juny de 2023, a les 20:00 hores, a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:
ÚNIC.-
Sorteig membres de les meses electorals amb motiu de les eleccions generals del dia 23 de juliol de 2023.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. Recordeu que podeu consultar la documentació i expedients d’aquesta sessió accedint a la carpeta del regidor que teniu disponible al vostre perfil de la plataforma de treball de l’Ajuntament.

Los comentarios están cerrados.