PROJECTE CONSTRUCTIU D’ESTABILITZACIÓ I PROTECCIÓ DELS MARGES DE LA RIERA DE BERENGUER (RP2022/22/000043)

La Generalitat de Catalunya mitjançant la línia de subvencions adreçades als ens locals per la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de l’any 2022 de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

L’objectiu de l’actuació i corresponent als treballs subvencionada és dissenyar, definir i valorar les obres de millora hidràulica del tram urbà de la riera de Berenguer que discorre entre les urbanitzacions Junior Park i Can Plana de Riells i Viabrea, per així reduir el risc d’inundació d’aquesta zona i garantir la seguretat de les persones i béns.

Les actuacions descrites pretenen assegurar l’estabilització, protecció i naturalització dels marges del curs al llarg del seu tram urbà d’uns 250 m de longitud, comprés entre el carrer de la Riera (marge esquerre) i el carrer d’El Greco (marge dret).

El import total de la subvenció atorgada es del 80% del cost total de 21.200€, corresponent a la redacció del projecte constructiu i l’estudi d’inundabilitat per l’empresa ABM Consulting i l’estudi del terreny per l’empresa AREA DE GEOTÈCNIA.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Los comentarios están cerrados.