Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està formada per l’alcalde i un número de regidors que no serà superior al terç del número legal dels membres de la Corporació, i el seu nomenament correspon a l’alcalde, d’acord amb els articles  23  de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i art. 48.1 b) i 54  del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i 35, 52 i 53 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Les competències de la JGL són:

1. En matèria de personal:

 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple.
 • Aprovar les bases de les proves per seleccionar tot tipus de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 • Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Disposar els trasllats en Comissió de serveis i aprovar la permuta del càrrec de funcionaris.
 • Reconeixement de triennis o punts d’antiguitat al personal de l’ajuntament.
 • Concessió de bestretes reintegrables.
 • Aprovació plans de formació de personal.
 • Aprovar el pla general de vacances.
 • Atorgar felicitacions i/o gratificacions especials, d’acord amb les normes reguladores de les retribucions de personal al servei de les entitats locals.

2. En matèria de gestió econòmica-financera

 • Devolució d’ingressos indeguts.
 • Concessió bestretes de caixa fixa i de pagaments a justificar fins a la quantia establerta en les bases d’execució del pressupost.
 • Rectificacions d’errors materials o de fet i aritmètics en els ingressos (liquidacions, autoliquidacions, dipòsits previs i padrons).
 • Resolució de recursos o d’impugnacions contra resolucions dictades en els procediments de recaptació.
 • Concessió de fraccionaments o ajornaments en el pagament de deutes tributaris.
 • Resolució d’avals, dipòsits, fiances o similars.
 • Desenvolupament de la gestió econòmica del pressupost aprovat i disposar de tota mena de despeses corrents i d’inversió dins els límits establerts per les lleis a l’alcaldia.
 • Sol·licitud de tota mena de subvencions i acceptar les que no siguin competència del Ple.
 • Aprovació de bases i convenis reguladors de la concessió de subvencions, atorgament, aportació i ajuts a favor d’entitats públiques o privades que complementin o supleixin les competències locals fins el límits que s’estableixi en les bases d’execució del pressupost.

3. En matèria de contractació:

 • Procediments de contractació d’obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. La delegació de facultats en matèria de contractació  porta inherent, la d’aprovar el projecte, el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i totes les altres facultats que la legislació vigent atribueix a l’òrgan de contractació relativa a interpretació de contractes, modificació del seu contingut, pròrroga dels seus terminis, revisió de preus, recepcions provisionals i definitives, cancel·lacions de fiances o garanties i resolucions de contractes.
 • Contractació de tota classe d’activitats amb destinació a les festes que organitzi l’ajuntament amb el límit del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

4. En matèria d’urbanisme, llicències i activitats

 • L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • La concessió de llicències d’obres majors i les seves pròrrogues.
 • L’atorgament de llicències amb caràcter general, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple.
 • Resolució d’expedients sobre declaració de ruïna, disciplinaris per infracció urbanística i d’ordre d’execució que no siguin competència de Ple.
 • Recepció d’obres d’urbanització i devolució de les corresponents garanties.
 • Emetre informes i concedir llicències previstes en la Llei 20/2009, de Prevenció i Control ambiental de les activitats i en la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Concessió de llicències o autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, expositors, contenidors, actes esportius, culturals, socials, públics o qualsevol d’altres de naturalesa anàloga.
 • Concessió d’autoritzacions per al repartiment de propaganda en la via pública i per a la seva utilització mitjançant mètodes audiovisuals.
 • Concessió i transmissió de llicències d’autoturisme de lloguer amb conductor.
 • Concessió de llicències per a la col·locació de rètols, cartells, tendals, bastides, grues, tanques i similars que afectin a la via pública o altres béns del domini públic municipal.

5. En matèria de patrimoni

 • Adjudicació de concessions sobre els béns locals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

6. En d’altres matèries

 • Les atribucions que expressament atribueixin les lleis a l’alcaldia i totes les altres que no estiguin atribuïdes a altres òrgans municipals sempre i quan no se n’estableixi el caràcter d’indelegable.
 • La fixació d’espais de propaganda electoral.
 • Concessió d’ajut econòmic a persones necessitades, previ informe de l’assistència  social.
 • Aprovació convenis per a la prestació de serveis d’assistència social.
 • Organització de mercats i fires, concessió, transmissió, revocació o modificació de llicències de mercats i fires.
 • Imposar sancions amb relació a les competències municipals d’acord amb la llei i els reglaments de desenvolupament.
 • Aprovació de convenis de cooperació entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques en matèries de la seva competència, l’aprovació dels quals no estigui atribuïda al Ple.

De forma subsidiària aquelles matèries que per la seva naturalesa i sense ser de competència atribuïda per normes generals o sectorials al Ple municipal, l’alcalde consideri adient d’incloure a l’ordre del dia de la Junta de Govern local per l’adopció del corresponent acord.

La Junta de Govern local està integrada pels següents regidors:
– Josep Maria Bagot Belfort – president
– Fernando Rodríguez Fernández – 1r. tinent d’alcalde
– Yolanda López González – 2n. tinent d’alcalde
– Sergi Ribas Garcia – 3r. tinent d’alcalde

I s’estableixen com a regidors en condició d’observacions permanents, que podran assistir a totes les sessions de la Junta de Govern local, conforme el que determina l’art. 113 del ROF, els següents:
– Felipe Juan González Martín
– Anna Cortés Prado
– Patrici Cros García

S’estableix l’horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, el 2n i 4at dimecres de cada mes a les 18.30 hores.

Los comentarios están cerrados.