Convocatòria ple ordinari 2 de febrer

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’artic le 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’artic le 53 del dec ret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’artic le 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, es resol:


PRIMER.- CONVOCAR sessió ordinària de Ple de l’ajuntament, el 2 de febrer de 2024 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen al Decret de Convocatòria.

Recordem a la ciutadania que aquest plenari és de lliure accés i obert a tothom.

Los comentarios están cerrados.