Sol.licitud plaça Jutge/essa de pau substitut

Per acord del Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de maig d’enguany, aquest ajuntament ha acordat iniciar els tràmits per a la proposta de nomenament per a un nou període de 4 anys, del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de Riells i Viabrea.

Els/les interessats/ades en ocupar aquest càrrec hauran de presentar la seva sol·licitud, per escrit, a les oficines municipals, en el termini de QUINZE DIES HÀBILS
des de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, adjuntant el seu currículum especificant l’ activitat que desenvolupen actualment, una fotocòpia del DNI i declaració de no incórrer en cap de les causes d’ incapacitat previstes a l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, perquè la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pugui examinar que no existeixen incompatibilitats per exercir el càrrec.

Així mateix, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits:
a).- Haver complert 18 anys.
b).- Tenir la nacionalitat espanyola.
c).- No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’ exercici de funcions
públiques, i estar en ple exercici dels seus drets civils.
d).- No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi l’ exercici de les
tasques judicials pròpies de la plaça convocada.

Declaració article 303

Consulta el BOP

 

Comments are closed.