Sol.licitud plaça Jutge/essa de pau titular


Per acord del Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer d’enguany, aquest ajuntament ha acordat iniciar els tràmits per a la proposta de nomenament per a un nou període de 4 anys, del càrrec de Jutge/essa de Pau Titular de Riells i Viabrea.

Els/les interessats/ades en ocupar aquest càrrec hauran de presentar la seva sol·licitud, per escrit, a les oficines municipals, en el termini de QUINZE DIES
HÀBILS des de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, adjuntant el seu currículum especificant l’ activitat que desenvolupen actualment,
una fotocòpia del DNI i declaració de no incórrer en cap de les causes d’ incapacitat previstes a l’ article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, perquè la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pugui examinar que no existeixen incompatibilitats per exercir el càrrec.

Així mateix, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits:
a).- Haver complert 18 anys.
b).- Tenir la nacionalitat espanyola.
c).- No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’ exercici de funcions públiques, i estar en ple exercici dels seus drets civils.
d).- No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi l’ exercici de les tasques judicials pròpies de la plaça convocada.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la Jutge/essa de Pau Titular serà elegit/ida en el proper Ple que se celebri.

Comments are closed.